LICENCJE SĘDZIOWSKIE

PROSIMY O UZUPEŁNIENIE WSZYSTKICH PONIŻSZYCH PÓL FORMULARZA

Adres zamieszkania
Adres do korespondencji

Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych. Zobowiązuję się do rzetelnego wykonywania obowiązków sędziego piłki nożnej

Data i podpis:

Załączniki

Pliki muszą mieć mniej niż 5 MB.
Dozwolone typy plików: jpg jpeg png bmp pdf doc docx.
Pliki muszą mieć mniej niż 5 MB.
Dozwolone typy plików: jpg jpeg png bmp tif pdf doc docx.

Wypełniając niniejszy formularz i podając swoje dane osobowe Sędzia wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z działalnością Opolskiego Związku Piłki Nożnej. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. 

Baza danych w której znajdują się dane sędziego podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych jest Opolski Związek Piłki Nożnej w Opolu. Każdy Sędzia ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższe podmiot, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie danych.